1. Diensten en Abonnementen

1.1 Diensten en Abonnementen

Abonnementen ongeacht voor particulier of ondernemingen hebben een vaste loop tijd van 12 maanden. 14 dagen voordat een abonnement afloopt, wordt dit abonnement automatisch verlengd, behalve als het abonnement geannuleerd wordt zoals vermeld in sectie 1.6. Er wordt een factuur aangemaakt voor de periode van 12 maanden bij het velengen van een abonnement.

Een abonnement bij web-designs.eu geeft de gebruiker automatisch het recht een website in te stellen. De hoeveelheid beschikbare schijfruimte is afhankelijk van het type abonnement dat is gekozen.

Voor de klant geldt bij een online-bestelling het recht om de koop ongedaan te maken, waarbij de klant tot 14 dagen tijd heeft om af te zien van zijn bestelling. Domeinen zijn echter uniek en hosting pakketten worden individueel aangepast en opgericht voor het domein. Met betrekking tot snelle levering van het bestelde dienst/service, zal web-designs.eu over het algemeen beginnen met het oprichten en gereedmaken van het bestelde onderdeel van zodra de order is ontvangen. De klant accepteert bij het doen van de bestelling, dat een eventueel recht om af te zien van de aanschaf automatisch vervalt als web-designs.eu begonnen is met het oprichten en gereedmaken van het bestelde onderdeel.


1.2 Algemene Voorwaarden

Het is een abonnee zonder voorafgaande toestemming van web-designs.eu niet toegestaan grote hoeveelheden gegevens op een server op te slaan om vervolgens die gratis mag worden gedownload of opgevraagd door derden.

Illegaal materiaal mag niet opgeslagen worden op de servers van web-designs.eu, dit kunnen illegale foto's of videoclips zijn of andere auteursrechtelijk werken waar u niet de rechten van heeft, andere bestandstypes of links naar illegale foto's of dergelijk materiaal. Illegaal materiaal is bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, materiaal dat auteursrechtelijk beschermd is of ander materiaal dat u volgens de wet niet mag publiceren of opslaan.

Het is niet toegestaan erotisch, pornografisch of ander aanstootgevend materiaal op de servers van web-designs.eu op te slaan. Het is het besluit van web-designs.eu en van web-designs alleen om te bepalen of materialen behoren tot een van de bovenstaande categorieën en het bedrijf behoudt zich het recht voor dergelijk materiaal te wissen zonder voorafgaande kennisgeving. In het geval dergelijk materiaal wordt verwijderd, kan de klant geen claim bij web-designs.eu neerleggen met betrekking tot de beslissing.

Verkeer is in principe onbeperkt. Maar het verkeer dient wel redelijk te zijn en niet het verkeer van andere gebruikers verstoren. Als het verkeer van een klant het verkeer van andere klanten verstoort, behoudt web-designs.eu zich het recht voor om het webhotel van de eerstgenoemde klant te sluiten zonder voorafgaande kennisgeving en / of een afzonderlijk tarief voor het verkeer in rekening te brengen. web-designs.eu behoudt zich het absolute recht voor om te besluiten of verkeer wel of niet excessief is. Indien een webhotel wordt gesloten, wordt geen restitutie verleend op de abonnementsgelden die vooruit zijn betaald.

Ongewenste (spam)mail mag niet vanaf de servers van web-designs.eu worden verzonden. In het geval deze regel wordt geschonden, behoudt web-designs.eu zich het recht voor de betreffende autoriteit in te lichten en inloggevens door te geven aan die autoriteit. web-designs.eu behoudt zich het recht voor om betaling te vereisen voor het werk dat men heeft geleverd om dergelijke informatie door te geven aan de betreffende autoriteit.


1.3 Sections/templates(Web-designs)

Alle Sections/templates die aan de klanten ter beschikking worden gesteld door web-designs.eu blijven eigendom van web-designs.eu ongeacht of deze individuele Sections/templates zijn gewijzigd of niet.

Er mogen geen Sections/templates die web-designs.eu de klant ter beschikking heeft gesteld worden verspreid naar anderen, zowel op commerciële basis als op niet-commerciële basis. Alle Sections/templates worden geleverd met nietuitsluitende rechten.

In het geval web-designs.eu zich verplicht voelt het gebruiksrecht van een section/template in te trekken, kan web-designs.eu niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies (direct of indirect) aan de kant van de klant als gevolg van de intrekking. web-designs.eu is ook niet verantwoordelijk voor fouten of gebreken in Sections of de toegang ervan.


1.4 Operationele betrouwbaarheid

web-designs.eu behoudt zich het recht voor om het gebruik van producten te beperken/verlagen indien dit vereist is om operationele of veiligheidsredenen. In geval van operationele redenen of veiligheidsredenen, behoudt web-designs.eu zich het recht voor zich toegang te verschaffen tot de gebruikersdata van de klant. In dergelijke gevallen zal de staf van web-designs.eu gehouden zijn aan professionele geheimhouding en privacy wet. Alle andere toegang tot gebruikersdata vereist de acceptatie van de klant of een rechtbank.

Hoewel spam- en virusfilters die de klant ter beschikking worden gesteld, het risico op de ontvangst van ongewenste mails minimaliseren, garandeert web-designs.eu niet dat klanten geen ongewenste mail ontvangen.


1.5 Aansprakelijkheid

Het gebruik van een abonnement van web-designs.eu door de klant geschiedt volledig op eigen risico van de klant. web-designs.eu is niet verantwoordelijk voor de inhoud, inclusief nauwkeurigheid, wettigheid, volledigheid, enz. van de informatie die de klant verzendt of ontvangt via het internet.

web-designs.eu is conform toepasbare wetten aansprakelijk, onderhavig aan de volgende beperkingen: De verantwoordelijkheid van web-designs.eu omvat niet operationeel verlies, verlies van gegevens, winstderving, verlies van goodwill of andere indirecte verliezen van de klant die ontstaan door de producten van web-designs.eu of externe partijen.

web-designs.eu is niet aansprakelijk voor verliezen die voortvloeien uit onderbrekingen, storingen of kosten die web-designs.eu noodzakelijk acht om technische, operationele en onderhoudsredenen of die vereist zijn door de overheid, tenzij web-designs.eu heeft nagelaten de daaruit voortvloeiende ongemakken te beperken.
web-designs.eu is niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door de eigen IT-omgeving van de klant of veroorzaakt door de klant of externe partijen.
web-designs.eu is niet aansprakelijk voor verlies of schade die veroorzaakt wordt door overmacht.
web-designs.eu is niet aansprakelijk voor diensten die worden geleverd door een derde partij, waarbij web-designs.eu optreedt als tussenpersoon.

In alle gevallen, ongeacht de oorzaak, is de totale aansprakelijkheid van web-designs.eu voor verlies en schade beperkt tot het bedrag dat door de klant aan web-designs.eu betaald is in het jaar waarin het verlies of de schade optreedt.


1.6 Opzegging van abonnement

De klant kan het abonnement op elk gewenst moment opzeggen. Het abonnement heeft een duur van 12 maanden, en wordt altijd, 14 dagen voor het einde van de abonnementsperiode, automatisch verlengd. Daarom moet een opzegging uiterlijk 14 dagen voor het einde van de abonnementsperiode door web-designs.eu ontvangen zijn. Eventueel vooruitbetaalde abonnementsgelden worden niet gerestitueerd. Als een opzegging niet op tijd door web-designs.eu ontvangen wordt, is de klant verplicht het abonnementsgeld voor de volgende periode van 12 maanden te betalen.

De klant kan een abonnement voor de webruimte opzeggen via het Toegewezen gebruikers account. Een e-mail met instructies wordt verzonden naar het geregistreerde contact e-mailadres. De klant dient de instructies in de email te volgen om de opzegging te bevestigen. Wanneer de opzegging is bevestigd, verschijnt het abonnement als opgezegd in het Toegewezen gebruikers account.

Voorbeeld: Als het abonnement op 1 januari 2020 besteld wordt, is het abonnement geldig tot 31 december 2020. Wanneer de klant het abonnement het daaropvolgende jaar 2021 niet wil voortzetten, moet het abonnement voor 16 Deecember 2020 worden opgezegd. Zodra web-designs.eu een opzegging ontvangen heeft, wordt de klant hiervan automatisch op de hoogte gebracht.

Dit wordt weergegeven op de voorpagina van de loginpagina van het abonnement van die klant. De klant ontvangt daarnaast ook een bevestiging van de opzegging via e-mail van web-designs.eu. Als de klant een dergelijke bevestiging niet binnen 5werkdagen kan zien op de voorpagina van het voorpagina van zijn loginpagina op web-designs.eu, moet deze een nieuwe opzegging sturen.Als web-designs.eu specifieke abonnementstypes of speciale diensten beëindigt, kan web-designs.eu een abonnement annuleren met een opzegtermijn van 14dagen. In dergelijke gevallen wordt het ongebruikte deel van een vooruitbetaling bij uitzondering gerestitueerd.

Indien web-designs.eu aanzienlijke wijzigingen doorvoert die de Algemene Voorwaarden depreciëren, zijn klanten gerechtigd hun abonnement op te zeggen met een opzegtermijn van 14 dagen. Het ongebruikte deel van vooruit betaalde bedragen wordt tevens, bij uitzondering, gerestitueerd.

Het abonnement mag in geen geval worden gebruikt om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot systemen die in verbinding staan met internet.

Indien web-designs.eu op de hoogte is van dergelijke activiteiten of criminele activiteiten, wordt het abonnement, ongeacht het land waar de schending onder de wet valt, onmiddellijk beëindigd en behoudt web-designs.eu zich het recht voor alle relevante informatie door te sturen naar de betreffende autoriteiten. web-designs.eu heeft tevens het recht een abonnement zonder voorafgaande kennisgeving onmiddellijk te beëindigen en zonder vergoeding of terugstorting in welke vorm dan ook indien de klant zich niet aan deze Algemene Voorwaarden houdt, indien een partij de hulpmiddelen die beschikbaar zijn op internet verkwist of misbruikt, de functionaliteit van internet verstoort, de etiquette overtreedt die op een bepaald moment geldt, bijv. door informatie door te spelen over de privé-aangelegenheden van anderen of op een andere manier de gebruikers van internet ongerief te bezorgen.

Gegevens van homepages en mailsystemen worden over het algemeen zeven dagen na beëindiging van een abonnement verwijderd.


1.7 Opzegging van het abonnement door web-designs.eu

Als web-designs.eu specifieke abonnementstypes of speciale diensten beëindigt, kan web-designs.eu een abonnement annuleren met een opzegtermijn van 14 Dagen. In dergelijke gevallen wordt het ongebruikte deel van een vooruitbetaling bij uitzondering gerestitueerd.

Indien web-designs.eu aanzienlijke wijzigingen doorvoert die de Algemene Voorwaarden depreciëren, zijn klanten gerechtigd hun abonnement op te zeggen met een opzegtermijn van 14 Dagen. Het ongebruikte deel van vooruit betaalde bedragen wordt tevens, bij uitzondering, gerestitueerd.

Het abonnement mag in geen geval worden gebruikt om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot systemen die in verbinding staan met internet. Indien web-designs.eu op de hoogte is van dergelijke activiteiten of criminele activiteiten, wordt het abonnement, ongeacht het land waar de schending onder de wet valt, onmiddellijk beëindigd en behoudt web-designs.eu zich het recht voor alle relevante informatie door te sturen naar de betreffende autoriteiten. web-designs.eu heeft tevens het recht een abonnement zonder voorafgaande kennisgeving onmiddellijk te beëindigen en zonder vergoeding of terugstorting in welke vorm dan ook indien de klant zich niet aan deze Algemene Voorwaarden houdt, indien een partij de hulpmiddelen die beschikbaar zijn op internet verkwist of misbruikt, de functionaliteit van internet verstoort, de etiquette overtreedt die op een bepaald moment geldt, bijv. door informatie door te spelen over de privé-aangelegenheden van anderen of op een andere manier de gebruikers van internet ongerief te bezorgen.

Gegevens van homepages en mailsystemen worden over het algemeen zeven dagen na beëindiging van een abonnement verwijderd.


1.8 Abonnement prijzen

2. Domeinen

2.1 Domeinen

Bij het bestellen van een domein dient de koper te verklaren dat de persoon die zich aanmeldt accepteert dat het gebruik van de domeinnaam niet in strijd is met de naam of merkrechten van derde partijen of anderszins in strijd zijn met de wetgeving.

Domeinnamen worden altijd geregistreerd op de eigen naam van de klant en op verzoek van de klant zelf. web-designs.eu functioneert hierbij uitsluitend als bemiddelaar. web-designs.eu zal de klant op de hoogte stellen wanneer de registratie van de domeinnaam een feit is. web-designs.eu draagt geen verantwoordelijkheid meer voor de domeinnaam wanneer deze is opgezegd, wegverhuisd of wanneer de webruimte is verwijderd. De domeinnaam wordt geregistreerd bij/overgedragen aan partners van web-designs.eu. Deze bevinden zich mogelijk bij de domeinregistreerders of rechtstreeks bij de individuele domeinbeheerder van het betreffende topleveldomein.

Aan het einde van elke abonnementsperiode ontvangt de klant een factuur van web-designs.eu voor het jaarlijkse domeintarief, tenzij anders aangegeven. Dit is ongeacht of de domeinnaam gebruik maakt van de DNS servers van web-designs.eu of dat servers van derden gebruikt worden.

In het geval er onjuist domeinen worden besteld (spelfouten, naamfouten of iets dergelijks) wordt het registratietarief niet vergoed. web-designs.eu zal echter trachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden. Indien web-designs.eu verantwoordelijk is voor het verzenden van een foutieve bestelling van een domein, zal deze de registratiekosten vergoeden of registratie aanbieden met de juiste domeinnaam. Het is de verantwoordelijkheid van de klant zelf om web-designs.eu en eventuele top-level domein registers op de hoogte te stellen van wijzigingen in adres- of andere contactgegevens.


2.2 Speciale voorwaarden voor de individuele topleveldomeinen

.be domeinen De domeineigenaar gaat er mee akkoord dat door het registeren of verhuizen van een .be domein, zij zich aan de algemene voorwaarden van DNS.be zullen houden (Klik hier voor algemene voorwaarden)

Voor andere domeinnamen dan die vermeld staan op deze pagina, wordt verwezen naar de regels van de individuele top level domeinen. Indien de domeineigenaar niet voldoet aan de regels van het betreffende domein, is web-designs.eu gerechtigd om de server ruimte van de klant te verwijderen.


2.3 Domeinregistratie overeenkomst

2.3.1. De overeenkomst

De domeinregistratieovereenkomst (de 'Overeenkomst') wordt aangegaan tussen Web-designs.eu ('Web-designs.eu', 'wij', 'ons', 'onze' of 'Registrator'), en u ('u', 'uw' of 'Registrant'), de persoon of entiteit die een domein via ons registreert. Door gebruik te maken van onze diensten, stemt u in met de voorwaarden van deze overeenkomst.

2.3.2. Registratie van domeinnaam

- Als onderdeel van het registratieproces van een domeinnaam bent u verplicht ons accurate en betrouwbare contactgegevens te verstrekken, waaronder:

a. Volledige naam en postadres van de houder van de domeinnaam;
b. Namen van de primary nameserver en secondary nameserver(s) voor de domeinnaam;
c. Naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer (indien beschikbaar) van de contactpersoon bij de administratie voor de domeinnaam;
d. Naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer (indien beschikbaar) van de contactpersoon bij de boekhouding voor de domeinnaam;
e. Naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer (indien beschikbaar) van de contactpersoon voor technische zaken voor de domeinnaam.

- Wij garanderen niet dat u een gewenste domeinnaam kunt registreren, zelfs wanneer ons systeem aangeeft dat de domeinnaam beschikbaar is.
- Een domeinnaam wordt als actief beschouwd wanneer het relevante register de toepassing van de domeinnaam aanvaardt en de registratie of hernieuwing van de domeinnaam activeert.
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor onjuistheden of fouten bij de registratie van de domeinnaam of het hernieuwingsproces.
- U stemt ermee in dat, door uw gekozen domeinnaam te registreren of reserveren, dergelijke registratie of reservering geen immuniteit verleent voor tegenwerping met betrekking tot de registratie, reservering of het gebruik van de domeinnaam.

2.3.3. Uw verklaringen

- Door een aanvraag in te dienen om een domeinnaam te registreren, of door ons te vragen om een domeinnaamregistratie te behouden of te hernieuwen, verklaart en garandeert u aan ons hierbij dat

a. de verklaringen die u in verband met de domeinnaamregistratie, het behoud of de vernieuwing geeft, volledig en accuraat zijn;
b. naar uw beste weten en geweten, de registratie van de domeinnaam en de wijze waarop deze direct of indirect wordt gebruikt de rechten van een derde partij niet zal schenden of er anderszins geen inbreuk op zal maken ;
c. dat u niet betrokken zult raken bij het verdelen van malware, malafide botnets, phishing, piraterij, inbreuk op handels- of auteursrechten, frauduleuze of bedrieglijke praktijken, valsmunterij of dat u zich anderszins zult inlaten met activiteiten die de geldende wetten overtreden;
d. u de domeinnaam niet zult gebruiken in strijd met het registratiebeleid van ICANN of andere organisaties, geldende wetten of regelgevingen, of de wettelijke rechten van derden;
e. u gegevens over uzelf zult corrigeren en bijwerken binnen zeven (7) dagen na elke wijziging;
f. u binnen vijftien (15) dagen zult antwoorden op eventuele vragen van ons over de nauwkeurigheid van de contactgegevens die bij uw domeinnaamregistratie horen.

- In geval van een inbreuk op een van de bovenvermelde verklaringen, is er sprake van een wezenlijke inbreuk op de overeenkomst, wat ons of een register het recht zal geven om deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen bij zo’n inbreuk en/of de domeinnaamregistratie te schorsen en/of te annuleren zonder enige vergoeding en zonder kennisgeving aan u.

2.3.4. Tarieven

- In ruil voor de dienst die u gekozen heeft, betaalt u ons de geldende dienst(en)tarieven. Onze tarieven vindt u terug op onze website. Alle tarieven worden gefactureerd aan de eigenaar van de webruimte zoals geregistreerd.
- Alle krachtens deze overeenkomst te betalen tarieven komen niet voor terugbetaling in aanmerking, zelfs wanneer uw domeinregistratie wordt opgeschort, geannuleerd of overgedragen vóór het einde van uw registratietermijn.

2.3.5. Termijn

- Deze overeenkomst blijft gelden tijdens de termijn van uw domeinnaamregistratie zoals geselecteerd, geregistreerd en betaald na registratie van de domeinnaam. Indien u er voor kiest de termijn van uw domeinnaamregistratie te hernieuwen of anderszins te verlengen, wordt de termijn van deze overeenkomst dienovereenkomstig verlengd. Indien u uw domeinnaam overdraagt of mocht de domeinnaam op andere manier worden overgedragen ten gevolge van een andere registrator, houden de algemene voorwaarden van deze overeenkomst op te bestaan.

2.3.6. Wijzigingen van de overeenkomst

- U stemt er mee in dat wij deze overeenkomst of elke andere geassocieerde en/of toepasbare overeenkomst kunnen wijzigen, wanneer dit noodzakelijk is om onze afspraken met of vereisten van ICANN, een register of elke andere entiteit of individu, te vervullen, en ook om ons aan te passen aan wijzigende omstandigheden. Alle wijzigingen van deze overeenkomst worden op onze website gepubliceerd. Het voortzetten van uw gebruik van de diensten houdt in dat u instemt met de gewijzigde voorwaarden.
- Indien u niet akkoord gaat met een wijziging, kunt u vragen dat uw domeinnaam wordt geannuleerd of overgedragen naar een andere geaccrediteerde registrator, en stemt u ermee in dat dergelijke annulering of overdracht uw enige rechtsmiddel is indien u niet akkoord gaat met een wijziging van deze overeenkomst of met een andere geassocieerde en/of geldende overeenkomst.

2.3.7. Hernieuwingen en opzegging van domeinnamen

- Wij hernieuwen de registratie van generieke top level domains ('gTLD') vóór het verstrijken ervan op voorwaarde dat u de geldende tarieven betaald.
- Wij brengen de registrant van het domein twee keer op voorhand op de hoogte met instructies voor het hernieuwen van de domeinnaam. Het eerste bericht wordt verzonden via e-mail, ongeveer een maand vóór het verstrijken van de termijn. Het tweede bericht wordt verzonden via e-mail, ongeveer een week vóór het verstrijken van termijn. Indien een domeinregistratie dan niet binnen vijf dagen na het verstrijken wordt vernieuwd, sturen we een bijkomende melding van opzegging aan de registrant van het domein met instructies om de domeinnaam te herstellen
- Wij sturen de meldingen van het verstrijken via e-mail naar de registrant van het domein in de taal van het registratiecontract. Alle relevante informatie met betrekking tot de vervaldatum, domeinhernieuwing en aanbevolen actie, is beschikbaar in de e-mail ter kennisgeving. - Na het verstrijken van een gTLD bieden wij een bedenktijd van 30 dagen. Wij kunnen het domein op vraag van de registrant van het domein tijdens deze bedenktijd herstellen. Het tarief om het domein te herstellen is vermeld in onze prijslijst.
- Indien u uw domeinregistratie tijdens de bedenktijd niet hernieuwt, erkent u dat u de domeinnaam heeft opgegeven en dat hij beschikbaar is voor verkoop en registratie door een derde partij.

2.3.8. Geldend beleid en geschillen in verband met een domeinnaam

- U gaat ermee akkoord alle consensusbeleidsmaatregelen van ICANN en alle beleidsmaatregelen van elke relevante registerbeheerder te handhaven, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Uniform Rapid Suspension Procedure ('URS') en The Uniform Domain Name Dispute Resolution policy ('UDRP'). ICANN kan deze regels op elk moment wijzigen.
- Indien een derde de registratie of reservatie van uw domeinnaam betwist, wordt u onderworpen aan de bepalingen van het geschillenbeleid gehanteerd door het relevante register.
- Indien we een bericht ontvangen dat een klacht is ingediend bij een gerechtelijke of administratieve instantie met betrekking tot een domeinnaam, kunnen we, naar eigen goeddunken, het gebruik van de domeinnaam opschorten en wijzigingen aan het registratiedossier aanbrengen totdat:

a. we er toe gedwongen worden door de gerechtelijke of administratieve instantie, of
b. we bericht ontvangen van beide partijen dat het geschil is opgelost.

2.3.9. Opschorting en annulering

- Naar eigen goeddunken kunnen we uw domeinnaamregistratie opschorten of annuleren:

a. indien u deze overeenkomst niet naleeft;
b. indien u niet betaalt of nauwkeurige contact- of factureringsgegevens verstrekt;
c. in het geval dat er een fout is opgetreden tijdens het registratieproces van dergelijke domeinnaam;
d. zoals opgedragen door ICANN of een registerbeheerder;
e. om de integriteit en stabiliteit van web-designs.eu en elk geldend register te beschermen;
f. om elke geldende wet, overheidsregel, aanvraag tot toepassing van de wet en vonnissen na te leven;
g. in overeenstemming met een geschillenprocedure, of
h. om elke aansprakelijkheid, burgerlijk of strafrechtelijk te vermijden.

2.3.10. Overdracht van eigendom

- De persoon die als registrant is vermeld op de WHOIS wordt de 'Geregistreerde Eigenaar van de Naam.' De persoon die als administratief contact is vermeld op het ogenblik dat de controleaccount is gedefinieerd, wordt door de overheid beschouwd als de gevolmachtigde van de Registrant met betrekking tot de domeinnaam. Indien de registrant echter niet eveneens de eigenaar is van de webruimte zoals geregistreerd bij web-designs, kan dergelijk beheer alleen plaatsvinden door web-designs een schriftelijke aanvraag met geldige identificatiegegevens te sturen. U stemt ermee in dat, alvorens het eigendom van de domeinnaam aan een andere persoon (de 'Getransfereerde') over te dragen, u het schriftelijk akkoord van de Getransfereerde vraagt om gebonden te zijn aan alle voorwaarden van deze overeenkomst. Indien de Getransfereerde zich niet op redelijke wijze (zoals bepaald door web-designs naar eigen goeddunken) gebonden houdt aan de bepalingen van deze overeenkomst, zal dergelijke overdracht en geldig zijn.

2.3.11. Inbreuk

- U stemt ermee in dat, wanneer u een bepaling van deze overeenkomst, het beleid of een regel van ICANN of een register niet naleeft, de door ons kan worden beschouwd als een inbreuk en dat we u een schriftelijk bericht kunnen sturen met een beschrijving van de inbreuk. Indien u binnen vijftien (15) kalenderdagen vanaf de datum van kennisgeving geen bewijs levert dat voldoende bevredigend is voor ons dat u geen inbreuk heeft gepleegd op uw verplichtingen krachtens de overeenkomst, kunnen wij deze overeenkomst beëindigen en de registratie van de domeinnaam schrappen. Een eventuele dergelijke inbreuk door u kan niet gewoonweg worden verontschuldigd omdat we er niet eerder op reageerden, of niet eerder op een andere inbreuk door u reageerden.

2.3.12. Schadeloosstelling

- U stemt ermee in web-designs, ICANN, de geldende registers, en hun respectieve directeurs, vertegenwoordigers, werknemers, agenten, dochtermaatschappijen, en onderaannemers, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden, claims en kosten, daaronder begrepen alle redelijke gerechtskosten die ontstaan uit of verband houden met

a. uw registratie en het gebruik van de geregistreerde domeinnaam;
b. het gebruik van de domeinnaam in overtreding van deze overeenkomst;
c. uw overtreding van een recht van een derde, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten.

- Deze verplichting tot schadeloosstelling zal de beëindiging of het verstrijken van deze overeenkomst overleven.

2.3.13. Privacybeleid

- De gegevens die we over u verzamelen zijn onderhevig aan de bepalingen van ons Privacybeleid, dat hierbij als referentie wordt bijgevoegd. Ons Privacybeleid vindt u terug op onze website. Door deze overeenkomst met ons aan te gaan, aanvaardt u dat wij gegevens verwerken zoals beschreven in ons Privacybeleid.
- Wij zullen geen persoonlijke gegevens verwerken die we van u verzamelen op een manier die niet strookt met de doelstellingen en andere beperkingen vermeld in ons Privacybeleid en we zullen redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of publicatie, wijziging, of vernietiging.
- De registratie van een domeinnaam vereist dat u informatie deelt, geheel of gedeeltelijk, met de beheerder van het register en met ICANN. Zoals vereist door ICANN, moet deze informatie openbaar worden gemaakt door middel van WHOIS, en de beheerder van het register kan ook gedwongen worden deze informatie openbaar te maken via WHOIS. Zowel web-desgins als de beheerder van het register kunnen verplicht worden om deze informatie te archiveren bij een derde borgstellingsdienst. U stemt in met en geeft toestemming voor zulke verplichte publicaties.
- U verklaart en garandeert dat, indien u informatie over een derde verstrekt, u de derde partij op de hoogte heeft gebracht van de verplichte publicaties en het doel van de publicaties en dat u de instemming van het derde voor dergelijke publicatie heeft verkregen.
- ICANN kan de richtlijnen, beperkingen of vereisten die verband houden met de hoeveelheid en het type informatie die web-designs kan of moet onthullen aan het publiek of privé entiteiten, bepalen of wijzigen, alsook de manier waarop dergelijke informatie ter beschikking wordt gesteld.

2.3.14. Afwijzing van garanties

- Behalve voor de expliciete garanties in deze overeenkomst, geven we geen enkele andere garantie, van welke aard ook, het zij expliciet, impliciet, statutair of anders, met inbegrip van garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-schending. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het wissen of voor het niet kunnen opslaan van inhoud en andere communicatie die wordt gehouden of overgedragen door middel van het gebruik van de registratiedienst van de domeinnaam. Wij garanderen niet de registratiedienst van de domeinnaam foutloos of ononderbroken functioneert. De registratiedienst van de domeinnaam is niet bedoeld voor activiteiten die hoge risico’s met zich meebrengen.

2.3.15. Herroeping

- We behouden ons het recht voor, om naar eigen goeddunken, elke domeinnaamregistratie te weigeren, annuleren, opschorten, overdragen of wijzigen, om een fout te corrigeren, de integriteit en stabiliteit van de onderneming en elk geldend register te beschermen, een geldende wet, overheidsbepalingen, of vereisten na te leven, in te gaan op vragen van de politie, ter naleving van een geschillenprocedure, of om aansprakelijkheid, burgerlijk of strafrechtelijk, te ontlopen. U stemt ermee in dat we niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade die het gevolg is van onze weigering om uw domeinnamen te registreren of annuleren, opschorten, overdragen of wijzigen.

2.3.16. Agentschap

- Indien u van plan bent om het gebruik van een domeinnaam aan een derde in licentie te geven, bent u desalniettemin de geregistreerde domeinhouder en bent u daarom verantwoordelijk om uw volledige contactgegevens te verstrekken en om nauwkeurige technische en administratieve contactgegevens te verstrekken en bij te werken om een tijdige oplossing van problemen die optreden in verband met het domein op te lossen. U aanvaardt de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van het domein, tenzij u onverwijld de identiteit van de licentiehouder verstrekt aan de partij die u redelijk bewijs van aantoonbare schade levert. Verklaart ook dat u het akkoord van een derde partij met betrekking tot de algemene voorwaarden van deze overeenkomst zult verkrijgen.

2.3.17. Beperking van aansprakelijkheid

- U stemt ermee in dat de volledige aansprakelijkheid van web-designs, en uw enige rechtsmiddel, met betrekking tot (een) Dienst(en) geleverd krachtens deze overeenkomst en een inbreuk op deze overeenkomst, zich uitsluitend beperkt tot het bedrag dat u betaalde voor de initiële registratie van uw domeinnaam. web-designs en zijn directeurs, werknemers, dochtermaatschappijen, agenten en derde leveranciers, ICANN en de geldende registers zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade door het gebruiken of het niet in staat zijn om een van onze diensten te gebruiken of voor de kosten voor het aankopen van vervangende diensten. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot de mate waarin de wet dat toestaat. Wij wijzen elke en alle verlies of aansprakelijkheid af die het gevolg is van, maar niet beperkt is tot:

a. verlies of aansprakelijkheid ten gevolge van vertragingen van toegang of onderbrekingen van toegang;
b. verlies of aansprakelijkheid ten gevolge van van niet-levering van gegevens of verkeerde levering van gegevens;
c. verlies of aansprakelijkheid ten gevolge van overmacht;
d. verlies of aansprakelijkheid ten gevolge van het niet-gemachtigd gebruik of misbruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord van uw account;
e. verlies of aansprakelijkheid ten gevolge van fouten, nalatigheden, of onjuiste verklaringen bij informatie of dienst(en) die krachtens deze overeenkomst zijn verstrekt;
f. verlies of aansprakelijkheid ten gevolge van de onderbreking van uw dienst. Stemt ermee in dat we niet aansprakelijk zijn voor een verlies van registratie en het gebruik van uw domeinnaam, of voor de onderbreking van uw zaakvoering, of voor enige indirecte, bijzondere, incidentele, of gevolgschade van welke aard dan ook (met inbegrip van winstderving) al dan niet volgens contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of anderszins, zelfs indien we op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

2.3.18. Verklaring van afstand

- Indien wij afstand nemen van of nalaten de nakoming van enige bepaling van deze overeenkomst te verlangen, wordt daardoor het volledige recht om dergelijke nakoming op een later tijdstip te verlangen niet aangetast en zal zulks niet worden beschouwd als afstanddoening van de bepaling zelf.

2.3.19. Kennisgevingen

- Alle kennisgeving moeten schriftelijk gebeuren en gericht zijn aan het primaire contact van de andere partij. Het e-mailadres voor kennisgevingen aan web-designs is info@web-designs.eu. Kennisgevingen worden verzonden naar het e-mailadres dat door u in uw WHOIS- dossier is opgegeven. Elke e-mail communicatie wordt geacht geldig te zijn en effectief plaatsgevonden te hebben op de datum van dergelijke communicatie, indien dergelijke datum een werkdag is en dergelijke levering heeft plaatsgevonden vóór 16u Brussels(timezone), anders wordt ze geacht afgeleverd te zijn op de volgende werkdag.

2.3.20. Meerderjarigheid

- U verklaart dat u meerderjarig bent en deze overeenkomst mag afsluiten.

2.3.21. Onverenigbaarheden met ICANN of het beleid van registers

- In het geval dat deze overeenkomst onverenigbaar kan zijn met een bepaling, voorwaarde, het beleid of de procedure van ICANN of een geldend register, prevaleren de bepalingen, voorwaarden, het beleid of de procedure van ICANN of of het geldende register.

2.3.22. Overmacht

- Geen enkele partij is aansprakelijk voor vertragingen of fouten in prestaties ten gevolge van handelingen in de mate dat ze veroorzaakt worden door omstandigheden buiten haar redelijke controle.

2.3.23. Volledigheid

- Deze overeenkomst overtreft alle andere vorige overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan. Door deze overeenkomst af te sluiten, heeft geen van de partijen een recht of rechtsmiddel ingeroepen en zal ze dat ook niet doen op basis van een bewering, verklaring of garantie (hetzij uit nalatigheid of onachtzaamheid), behalve daar waar expliciet in deze overeenkomst vermeld. De URL-voorwaarden (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) zijn bij deze overeenkomst als referentie bij gesloten. web-designs.eu kan een bijgewerkte URL in plaats van een URL in deze overeenkomst verstrekken.

2.3.24. Scheidbaarheid

- Indien een bepaling of onderdeel van deze overeenkomst ongeldig, onwettelijk of niet-afdwingbaar is, blijft de rest van de overeenkomst onverminderd gelden.

2.3.25. Toepasselijke taal

- In het geval dat u deze overeenkomst leest in een taal die niet het Engels is, erkent u en gaat u ermee akkoord dat de Engelse taalversie hiervan de toepasselijke taal is in geval van inconsistentie of contradictie in de interpretatie of vertaling.

2.3.26. Toepasselijk recht

- Deze overeenkomst valt onder de wetten van België en wordt geïnterpreteerd en afgedwongen in overeenstemming met voormelde wetten onverminderd de regels met betrekking tot de rechtskeuze. elke procedure met betrekking tot deze overeenkomst moet voor de rechtsbevoegdheid van Brussels, België worden gevoerd en u stemt onherroepelijk in met de rechtspraak van zulke rechtbanken.

2.3.27. Bijkomende registervereisten

- TLD’s. De volgende bepalingen zijn van toepassing op domeinnamen die u registreert via web-designs bij de verschillende registers.


2.4 Domeinverloopbeleid

Domeinverloopbericht
Voorafgaand aan het verstrijken van een gTLD, attendeert web-designs de registrant van de domeinnaam tweemaal op de instructies voor de vernieuwing van de domeinnaam. De eerste melding is via e-mail ongeveer een maand voor het aflopen van de registratie. De tweede melding wordt ongeveer een week voor het aflopen van de registratie via e-mail gestuurd .

Domeinverloopbericht
Als een domeinregistratie niet wordt verlengd door de registrant, stuurt web-designs, binnen vijf dagen na het verstrijken, een extra e-mail aan de houder van het domein met instructies voor het herstellen van de domeinnaam.

Domeinverloopinhoud
web-designs stuurt de notificaties van de domeinvervalling via e-mail naar het domeinregistrant in de taal van de registratie-overeenkomst. Alle relevante informatie over de vervaldatum, domein vernieuwing en aanbevolen actie, zijn duidelijk beschikbaar door simpelweg het openen van de e-mailnotificatie.

Redemption grace periode
web-designs biedt een redemptionperiode van 30 dagen na het verstrijken van een gTLD. Binnen de redemptionperiode wordt de DNS uitgeschakeld voor het domein en het domein kan niet worden overgedragen. web-designs kan het domein op verzoek van de registrant herstellen tijdens de redemptionperiod. De vergoeding voor het herstellen van het domein is aangegeven in de web-designs prijslijst.

Dit Domain Expiratie Beleid is vastgelegd in web-designs’s Verlopen Registratie Invorderingsprocedure (ERRP) voor gTLD’s, zoals gevraagd door ICANN en voor .uk/.co.uk/.me.uk/.org.uk domains. Andere domeinen kunnen een ander verloopbeleid hebben.

Voordelen en verantwoordelijkheden registranten (ICANN)
Link naar resource

Registrant Educational Materials
Link naar resource


2.5 Prijzen

3. Speciale voorwaarden voor producten en diensten

3.1 Add-on producten

web-designs.eu biedt zijn klanten de mogelijkheid producten en diensten te kopen (add-on producten) naast het webhostingabonnement. De huidige add-on producten van web-designs.eu zijn
Webwinkel,
Website Builder,
Blog-module,
Reserveer-module,
Interactieve-module,
Home-delivery module,
Interactieve Mailing syteem,
Login Module,
Zoekertjes Module,
Bepaalde add-on producten kunnen niet beschikbaar zijn voor sommige klanten.


3.2 Add-on producten bestellen

Tijdens het bestellen van een add-on product kan de klant betalen met creditcard, PayPal, Meastro, Bitcoin of een andere realtime betalingsmethode. Op de eerste factuur wordt de klant gefactureerd voor het aantal resterende maanden tot de jaarlijkse hernieuwing van het internetabonnement van de klant. Als er al een factuur voor het internetabonnement van de klant is opgemaakt, dan wordt de klant gefactureerd tot de volgende jaarlijkse hernieuwing. Geld teruggarantie: als de klant niet tevreden is met het product, biedt web-designs.eu een geld teruggarantie van 15 dagen vanaf de dag dat de klant het product besteld heeft.


3.3 Add-on productabonnement

Na de initiële periode gaat het add-on productabonnement van de klant over in het normale internetabonnement van de klant. Na de initiële periode wordt per jaar gefactureerd. De geldende productprijzen vindt u op de website www.web-designs.eu .


3.4 Add-on product annuleren

De klant kan het productabonnement annuleren tot 14 dagen voor de volgende abonnementsperiode. De klant kan een abonnement opzeggen via het configuratiescherm. Als de klant het internetabonnement waaraan het add-on product gekoppeld is, annuleert, wordt het abonnement op het add-on product automatisch op dezelfde datum geannuleerd.


3.5 Add-on producten van externe partijen

web-designs.eu biedt zijn klanten de mogelijkheid bepaalde diensten van externe partijen te bestellen. Klanten van web-designs.eu zijn gehouden aan de voorwaarden van dergelijke externe diensten en dienen zich bekend te maken met deze voorwaarden. web-designs.eu kan op ieder gewenst moment en zonder aansprakelijkheid jegens zijn klanten stoppen met het leveren van producten en diensten of updates daaraan van externe partijen. De huidige add-on producten van externe partijen zijn CodeGuard, Softaculous Apps Installer, SEO and Marketing Tools webmail email management, Bepaalde add-on producten zijn wellicht niet beschikbaar voor bepaalde klanten van web-designs.eu web-designs.eu treedt op als tussenpersoon en is niet aansprakelijk voor schade, verlies of kosten door het gebruik van de producten van een derde partij.


4. Algemene voorwaarden

4.1 Product- en Privacybeleid

Wanneer u zich op onze diensten abonneert, bent u ook gebonden aan ons Product- en Privacybeleid: https://www.web-designs.eu/privacy-beleid


4.2 Contact

Vragen met betrekking tot support, verkoop en administratie binnen 24 uur via e-mail beantwoord, voor zover dit mogelijk is. web-designs.eu biedt geen support via de telefoon.


4.3 Adresgegevens

Klanten zijn verplicht web-designs.eu te informeren over hun huidige woonplaats en e-mailadres. Dit kan worden gedaan via het Configuratiescherm, waar de adresgegevens en het e-mailadres kunnen worden gewijzigd.


4.4 Betaling van abonnementen

Abonnementen op webhotels dienen - ongeacht het type abonnement - 12 maanden vooruit te worden betaald. Vooruitbetaalde bedragen worden niet gerestitueerd tenzij uitdrukkelijk elders vermeld in deze Algemene Voorwaarden.


4.5 Betalingscondities

Bij versturing van de factuur per post, behoudt web-designs.eu zich het recht voor om een bedrag in rekening te brengen voor de gedane onkosten. De producten/diensten van web-designs.eu zijn speciaal aangepast aan de wensen van de klant en de laatstgenoemde heeft niet het recht het contract nietig te verklaren. Betalingscondities zijn zonder uitzondering binnen acht dagen contant, tenzij er een speciale overeenkomst is bereikt. Als de klant het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de uiterste betaaldatum heeft betaald, wordt rente in rekening gebracht (zonder voorafgaande kennisgeving) vanaf de betaaldatum, overeenkomstig de huidig geldende wetgeving op het gebied van rente. Er wordt tevens een herinneringstarief van EUR 12,- in rekening gebracht voor iedere factuur. web-designs.eu behoudt zich het recht voor claims over te dragen naar een derde partij en web-designs.eu kan tevens naar eigen keuze onmiddellijk het contract nietig verklaren en het domein van de klant verwijderen of het webhotel sluiten als gevolg van te late betaling. In verband met eventuele terugbetalingen aan de klant, behoudt web-designs.eu zich het recht voor om een bedrag in rekening te brengen dat overeenkomt met de bank- en administratiekosten.


4.6 Duur van abonnement

Een abonnement duurt 12 maanden, of totdat het opgezegd wordt door web-designs.eu dat wordt weergegeven op punt1.7.


4.7 Abonnementswijzigingen

Een abonnement op een webhotel kan op ieder gewenst moment worden gewijzigd naar een duurder abonnementstype. Een reeds betaald abonnementstarief wordt afgetrokken van de prijs van het nieuwe abonnement. Wijzigingen naar lager geprijsde abonnementen kan alleen worden gedaan aan het einde van een abonnementsperiode en alleen als de klant ons hiervan minimaal 30 dagen voor het verstrijken van de huidige abonnementsperiode op de hoogte heeft gebracht.


4.8 Overdracht

In verband met de verkoop of andere overdracht van alle belangrijke delen van de activiteiten of activa van web-designs.eu, heeft laatstgenoemde het recht het abonnement/de abonnementen van de klant zonder voorafgaande kennisgeving gedeeltelijk of geheel over te dragen aan een derde partij, alsook de rechten en plichten die web-designs.eu heeft zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden.


4.9 Wijzigingen in voorwaarden

De verkoop- en leveringsvoorwaarden van web-designs.eu kunnen met een voorafgaande kennisgeving van 60 dagen worden gewijzigd.


4.10 Storingen bij derde partijen of overmacht

Uitgezonderd het bovenstaande kan web-designs.eu niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in geval van onderbrekingen, defecten, schade, etc. die wordt veroorzaakt buiten de macht van web-designs.eu om, waaronder blikseminslag, overstroming, brand, oorlog, terroristische acties, industriële acties en uitsluiting (inclusief die door het eigen personeel van web-designs.eu), overbelasting van internet, defecten in andere netwerken, defecten bij derde partijen, systeemstoringen of andere soorten overmacht.


4.11 Geschillenprocedure

Een klacht over een product of dienst die door web-designs.eu geleverd wordt, kan ingediend worden bij de onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie: Link naar resource Als u een klacht indient, moet u het e-mailadres van web-designs.eu verstrekken: info@web-designs.eu.


4.12 Rechtsgebied en Rechtskeuze

In alle geschillen en discrepanties wordt uitsluitend door de gewone Belgische rechtbanken beslist in overeenkomst met de Belgische wet (uitgezonderd regelgeving van de Belgische wet met betrekking tot rechtskeuze).
web-designs.eu
BTW : BE0807.286.458
Kerkhofstraat 80
9406 Ninove
België